Obchodné podmienky

Spôsob doručenia si vyberáte pri zadávaní vašich kontaktných údajov v kolónke SPÔSOB DODANIA v objednávke, kde si môžete vybrať z týchto spôsobov:
- osobný odber - po dohode v Turzovke alebo Čadci
- doručenie Slovenskou poštou:
a) balík na poštu

b) balík na adresu

Tovar zasielame:
- doporučene - cena podľa platného cenníka Slovenskej pošty s možnosťou  platby dobierkou.

Spolu s tovarom Vám bude zaslaný daňový doklad - faktúra.


PRAVIDLÁ OBCHODU

1. Každá objednávka je považovaná za záväznú.
Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačnými podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.
2. Žiadame, aby ste vo vlastnom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formuláru. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.
3. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, chýbajúce či nepresné údaje a pod..
Vzhľadom k špecifickému výrobku - ručne vyrábaného drotárskeho výrobku sa vždy telefonicky kontaktujeme so zákazníkom na upresnení podľa požiadaviek zákazníka.
V prípade odmietnutia autorizácie objednávky kupujúcim, predajca považuje objednávku za neplatnú.
4. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.
5. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. 

Viac informácii v časti  - Reklamačný poriadok a záručné podmienky, ktoré sú nižšie.


MOŽNOSTI PLATBY

A) Platba bankovým prevodom:
Pokiaľ si zvolíte tento spôsob, môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet prevodom na účet (internetbanking, GSM banking a pod) .

Číslo účtu je odoslané po objednávke e-mailom zákazníkovi spolu s hodnotou objednávky vrátane poplatkov za poštovné a balné.
Variabilný symbol je zhodný s ID Vašej objednávky, ktoré obdržíte v potvrdzovacom emailu. Zaplatený tovar Vám bude pripravený a po obdržaní platby na náš účet bude odoslaný.
Pri osobnom odbere tovaru tiež platíte za tovar prevodom na účet.

B) Dobierkou:
Tovar zaplatíte pri prevzatí objednávky. V prípade dodania tovaru mimo Slovenskú republiku (z výnimkou ČR) je požadovaná vždy platba dopredu - do Českej republiky môžeme tovar (v prípade dohody) zaslať na dobierku Českou poštou.


DODACIE PODMIENKY

1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (pokiaľ nie je uvedené v poznámke inak). Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade Českej republiky je tovar odoslaný prostredníctvom Českej pošty po vzájomnej dohode.
2. Pokiaľ nie je uvedené inak, je tovar je expedovaný do 14 pracovných dní od obdržania objednávky.
3. Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad, ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list.


REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Pri reklamácií postupujte nasledujúcim spôsobom. Poškodený tovar doplňte popisom zistenej závady, číslom faktúry a zašlite oznam na našu e-mailovú adresu. Odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie vyplniť reklamačný list, ktorý nájdete TU.

Tovar zabaľte a pošlite na adresu :
Róbert Hozák
Podzávoz 2443
022 01 Čadca
Slovensko

Na produkty sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je 24 mesiacov. Počas tejto doby budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Doklad o kúpe tovaru si prosím dôkladne uschovajte.

Náklady reklamačného jednania:


1. Dopravu tovaru určeného k reklamácii hradí zákazník na svoje vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

2. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca.

3. V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Storno objednávky:

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na e-mailovej adrese uvedenej v kontaktoch (drotaria@drotaria.sk). Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtovane žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na drotaria@drotaria.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VRÁTENIE TOVARU, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy kedykoľvek pred prevzatím tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je odporúčame vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar (službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru).
Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumpuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, či bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde.

Adresa na vrátenie tovaru:

Róbert Hozák
Podzávoz 2443
022 01 Čadca
Slovensko


O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom na drotaria@drotaria.sk